home | contact

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Dat is wettelijk geregeld via de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). En daarom heeft elke school verplicht een medezeggenschapsraad. De samenstelling hangt af van het schooltype.

 De MR van de Montessorischool Lindenholt werkt nauw samen met ouders, leerkrachten, directie, medewerkers en leerlingen om van de school een voor iedereen zo prettig mogelijke en optimale leer- en werkomgeving te laten zijn. Zij doet dit door op regelmatige basis in overleg te gaan met de Leerlingenraad, de Oudervereniging en de directeur. De MR werkt op schoolniveau en wordt naast de schooldirecteur ge├»nformeerd door de GMR (een overkoepelende MR van alle bij Stichting Conexus aangesloten scholen) en het College van Bestuur Conexus. 

In het kleuter- en basisonderwijs (BO) bestaat de medezeggenschapsraad gelijkelijk uit ouders en leerkrachten. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school, de grootte van de Montessorischool Lindenholt bepaalt dat de MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 leerkrachten. Verkiezingen bepalen uiteindelijk wie er mogen meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. In het MR-reglement staat de procedure beschreven waarop verkiezingen gehouden worden.

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan schooldirectie. Alle rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).