home | contact

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op de Montessorischool Lindenholt. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de oudervereniging haar tijd en aandacht aan het regelen van schoolreisjes, schoolfoto's, jaarafsluitingen en het financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school.  Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten en commissies. Hierbij kunt u onder andere denken aan (buiten)schoolse activiteiten en feesten zoals de sportdag, het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, jaarafsluiting, etc.

 

Wat is het doel van de oudervereniging?

De oudervereniging heeft ten doel:

●     Het in samenspraak met het team realiseren van (buiten)schoolse activiteiten

●     Klankbord voor ouders en school

●     Het oppakken van organisatiezaken voor school

●     Het incasseren en beheren van ouderbijdragen

 De statuten liggen ter inzage (na afspraak) bij de voorzitter van de oudervereniging.

 

Hoe word ik lid van de oudervereniging?

Iedere ouder/verzorger met een kind dat onderwijs volgt op de Montessorischool Lindenholt is automatisch lid van de oudervereniging.

 

De ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, sportdag, jaarafsluiting, enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. 

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de volgende zaken:

●     Beheer en up to date houden van de docu (documentatiecentrum)

●     Financieren van diverse feesten en activiteiten

●     Organiseren van schoolreisje, jaarafsluiting, schoolfoto's

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester: penningmeester@montessorischoollindenholt.nl

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U bent dus officieel gezien niet verplicht om deze bijdrage te betalen, echter zonder ouderbijdragen kunnen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden op school. De ouderbijdrage is dus hard nodig, het zou jammer zijn als we minder of helemaal geen activiteiten meer voor onze leerlingen kunnen organiseren. 

 

Hoe werkt de oudervereniging ?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit minimaal acht ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. Wij hebben geen maximaal aantal bestuursleden, vele handen maken licht werk.

Jaarlijks worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bestuursleden gekozen/herkozen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.

Het bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 1 secretaris, 2 penningmeesters en minimaal 4 overige bestuursleden.
Indien er een vacature ontstaat, wordt dit kenbaar gemaakt middels een oproep.

Aanmelding als bestuurslid van de oudervereniging kan geschieden door middel van het persoonlijk benaderen van één van de OV-bestuursleden of middels een e-mail aan: ov@montessorischoollindenholt.nl 

De oudervereniging streeft ernaar om ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Vanuit de oudervereniging hebben wij regelmatig goed contact met de directie en teamleden van de Montessorischool Lindenholt. 

De oudervereniging vergadert zes tot acht keer per jaar. Onderwerpen die op de agenda staan zijn bijvoorbeeld: organisatie feesten, de financiën, taken binnen het bestuur, stand van zaken en sponsoring. Daarnaast organiseert de oudervereniging aan het einde van het schooljaar de jaarlijkse ALV. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.

Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer informatie over één van bovenstaande zaken, dan kunt u hiervoor terecht bij een van de bestuursleden.

De oudervereniging kan niet bestaan zonder bestuur, daarom nodigen we u uit om uw creativiteit, ideeën, organisatorische vaardigheden te komen uiten en ons team te versterken, zodat we ook in de toekomst vele leuke feestelijke activiteiten kunnen organiseren en zorgen dat we een fijne omgeving voor onze kinderen op school creëren.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen aan de oudervereniging kunt u een email sturen naar: ov@montessorischoollindenholt.nl